O projekcie

Cel Projektu:

Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. Warmińsko – Mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork - Braniewo.


Cele szczegółowe :

Cel projektu 1: Poprawa dostępności miasta powiatowego Braniewo i przejść granicznych z obwodem kaliningradzkim FR poprzez DW 504. Cel projektu 2: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego realizowanego drogą wojewódzką 504.

Oba przedstawione cele są ze sobą ściśle powiązane. Cel 1 zakłada wprowadzenie zmian poprzez rozbudowę i poprawę parametrów technicznych drogi co wpłynie korzystnie na poprawę jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cel 2 dotyczy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym i wynika bezpośrednio z celu 1.

Cele realizowanego projektu:

poprawa jakości i nośności nawierzchni,
poprawa stanu technicznego obiektów mostowych,
poprawa płynności jazdy,
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
poprawa parametrów geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi,
usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni,
zwiększenie sprawności skrzyżowań.


Opis projektu:

Inwestycja położona jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie braniewskim na terenach gmin Frombork, Braniewo i miasta Braniewa. Przebudowa rozpoczyna się w km 31+718,00 na terenie miejscowości Frombork (na granicy odcinka drogi przebudowanego w roku 2010 – na wysokości pola namiotowego), natomiast kończy się w km 40+154,31 w miejscowości Braniewo (na wlocie Ronda Generała Władysława Andersa). Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 8,344 km i stanowi II etap rozbudowy DW 504 Pogrodzie –Braniewo.

Celem projektu jest dostosowanie parametrów drogi do klasy G oraz poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy i wygody podróży. Realizacja inwestycji przyniesie wiele pozytywnych efektów, min.: skróceniu ulegnie czas podróży, zmniejszą się również koszty eksploatacyjne pojazdów i zużycie paliwa. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy się ryzyko wypadków drogowych. Ograniczona zostanie emisja spalin i hałasu w odniesieniu do istniejącej sieci dróg. Zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna oraz turystyczna w rejonie DW 504.

W ramach planowanego zadania przewiduje się:

 usunięcie drzew rosnących zbyt blisko jezdni w koronie lub ograniczających widoczność, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;
 przebudowę mostów: na Kanale Kopernika (km 32+992), który jest wpisany do rejestru zabytków; oraz mostu na rzece Baudzie (km 33+441)
 przebudowę przejazdu kolejowego w miejscowości Stępień (km 36+619)
 wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
 przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych;
 budowę chodników, lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości;
 budowę miejsc parkingowych na ul. Elbląskiej w Braniewie
 budowę obustronnych zatok autobusowych w miejscu obecnych przystanków
 budowę zatoki do ważenia pojazdów
 budowę elementów spowolnienia ruchu
 usprawnienie elementów odwodnienia pasa drogowego (oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych, budowa lub rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej, przebudowa wszystkich przepustów pod drogą);
 budowa oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości;
 wyznaczenie przejść dla małych zwierząt
 wyposażenie drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU :

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z rozbudową drogi,
 przebudowa kolidujących urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej (energetyka, teletechnika, wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna),
 rozebranie istniejącej nawierzchni i częściowo korpusu drogi we wskazanych przekrojach poprzecznych (korekty łuków poziomych, miejsca występowania warstw z mieszanek mineralno-smołowych i porowatych mieszanek asfaltowych,),
 zdjęcie warstwy humusu,
 korekta niektórych rowów melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów,
 roboty ziemne (wykop, nasyp) przy poszerzeniu korpusu drogi, na odcinkach korekt nienormatywnych łuków poziomych i pionowych, w miejscu budowy nowych rowów drogowych,
 ułożenie kanalizacji deszczowej,
 budowa i przebudowa obiektów inżynierskich – mosty, przepusty,
 ułożenie przepustów w rowach pod drogami poprzecznymi, pod zjazdami,
 formowanie korpusu drogi we wskazanych przekrojach (skarpy, rowy),
 doprowadzenie zasilania i ustawienie oświetlenia (w miejscowościach, w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych pomiędzy zatokami autobusowymi),

 ułożenie nawierzchni bitumicznej na:
drodze wojewódzkiej nr 504,
skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi,
ścieżce rowerowej/ciągu pieszo-rowerowym,
zjazdach do pól i posesji w granicach pasa drogowego,
dojściach do sugerowanych przejść dla pieszych,
jezdni manewrowej na zatoce do ważenia pojazdów dla WITD, o z mieszanki niezwiązanej z kruszywa na zjazdach i niektórych drogach poprzecznych,
jako przedłużenie odcinków o nawierzchni bitumicznej,
 ustawienie krawężników kamiennych i ułożenie kostki kamiennej na zatokach autobusowych i wysepkach,
 ustawienie krawężników betonowych i ułożenie kostki betonowej na chodnikach, opaskach, - montaż barier ochronnych i balustrad,
 prace wykończeniowe – np. humusowanie skarp, nasadzenie zieleni.
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE drogi DW 504 :

 klasa drogi – G
 prędkość projektowa poza obszarem zabudowanym - 60 km/h
 prędkość projektowa na obszarze zabudowanym - 50 km/h
 szerokość pasa ruchu na szlaku - 3,00 m
 szerokość pasa ruchu w terenie zabudowanym - 3,50 m
 szerokość pobocza - 1,25 m
 kategoria ruchu - KR3
 dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś
 szerokość chodnika dla pieszych - 2 m
 szerokość zatoki autobusowej - 3 m

Mapa-zadanie 2